જાહેર વહીવટ (Public Administration)
સનદી સેવાઓને 'એક કાયમી, વૈજ્ઞાનિક અને કૌશલ્યસભર અધિકારીઓની વ્યવસાયિક સંસ્થા' તરીકે કોણે વ્યાખ્યાયિત કરી ?

ઓ.જી.સ્ટાહેલ
બી.ફિલપ્પો
ઈ.એન.ગ્લેડન
હરમન ફીનર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

જાહેર વહીવટ (Public Administration)
'નવું લોકપ્રશાસન' શબ્દ કોણે પ્રયોજ્યો ?

એન્ડુ મેસી
ક્રિસ્ટોફર પોલીટ
ક્રિસ્ટોફર હુડ
ડેવિડ ઓસબોર્ન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

જાહેર વહીવટ (Public Administration)
14મા નાણા પંચના અધ્યક્ષ કોણ હતા ?

ડૉ. વાય. વી. રેડ્ડી
ડૉ. એમ. ગોવિંદરાવ
સુશ્રી સુષ્માનાથ
શ્રી અજય નારાયણ ઝા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

જાહેર વહીવટ (Public Administration)
નીચેના પૈકી કોના અતિરેક વિરુદ્ધ ફરિયાદ કરવામાં નાગરિકોની અનિચ્છા દર્શાવવા માટેનો શબ્દ પ્રયોગ 'Broken window Syndrome' વપરાય છે ?

ન્યાયિક સત્તા
પોલીસ સત્તા
પ્રસાર માધ્ય (મીડિયા)
કારોબારી સત્તા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP