પર્યાવરણ (The environment)
કુત્રિમ વરસાદ માટે કયું રસાયણ ઉપયોગમાં લેવાય છે ?

સિલ્વર મેગ્રેટાઈટ
સિલ્વર હેકસાઈડ
સિલ્વર આયોડાઈડ
સિલ્વર ક્રોમાઈટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP