સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
પ્લાન્ટ અને યંત્રોની તા.1-4-2016 ના રોજની ચોપડે કિંમત ₹ 90,000 હતી. આ પૈકીનું 22,500ની ચોપડે કિંમતનું યંત્ર તા.1-7-2016 ના રોજ ₹ 25,000માં વેચ્યું હતું. તા. 1-9-2016 અને તા.1-1-2017 ના રોજ ₹ 20,009 અને ₹ 40,000ના નવા યંત્રો ખરીદ્યા હતાં. ઘસારાનો દર 15%નો છે.
આકારણી વર્ષ 2017-18 માટે પ્લાન્ટ અને મશીનરી પર મજરે મળવાપાત્ર વધારો કેટલો ગણાય.

₹ 14,469
₹ 18,750
₹ 19,125
₹ 15,750

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
X અભિગમ ___ અને Y અભિગમ ___ પર આધારિત છે.

સત્તાનું કેન્દ્રીકરણ, સત્તાનું વિકેન્દ્રીકરણ
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
સત્તાનું વિકેન્દ્રીકરણ, સત્તાનું કેન્દ્રીકરણ
સત્તાનું કેન્દ્રીકરણ, સત્તાનું અંશતઃ કેન્દ્રીકરણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
નામાપદ્ધતિ એક જરૂરિયાત છે જ્યારે ___ એક વૈભવ છે. આ વિધાન પ્રાચીન સમયમાં પ્રચલિત હતું.

ચકાસણી
અન્વેષણ
આંતરિક ઓડિટ
ઓડિટીંગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
ઉધાર કે જમા બાકી સંદર્ભે નીચે દર્શાવેલાં ખાતાઓ પૈકી કયું ખાતું બાકીના અન્ય ખાતાઓની બાકી કરતાં વિરુદ્ધ બાકી ધરાવે છે ?

મુડી ખાતું
લેણીહૂંડીઓનું ખાતું
લેણદારોનું ખાતું
દેવીહુંડીઓનું ખાતું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP