ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
માનવ તું દોડીશ મા ધન પાછળ, - વાક્યમાં રહેલા ક્રિયાવિશેષણનો પ્રકાર ઓળખાવો.

નિષેધવાચક
પ્રમાણવાચક
રીતવાચક
નિશ્ચયવાચક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
શબ્દકોશના ક્રમ મુજબ સાચો ક્રમ કયો છે ?

ચર્ચા, ચક્ર, ચક્કી, ચંદ્ર, ચાવી
ચક્કી, ચક્ર, ચર્ચા, ચંદ્ર, ચાવી
ચંદ્ર, ચક્ર, ચક્કી, ચાવી, ચર્ચા
ચક્ર, ચક્કી, ચર્ચા, ચાવી, ચંદ્ર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચે આપેલ વાક્યમાંથી સાદા વાકયો છૂટા પાડો.
આ ઝઘડો જેમ અકારણ શરૂ થતો તેમ અકારણ બંધ પણ થઈ જતો.

આ ઝઘડો થતો. ઝઘડો બંધ થઈ જતો.
આ ઝઘડો અકારણ શરૂ થતો. આ ઝઘડો અકારણ બંધ પણ થઈ જતો.
આ ઝઘડો અકારણ શરૂ થતો. અકારણ બંધ થઈ જતો.
આ ઝઘડો શરૂ થતો. આ ઝઘડો બંધ થઈ જતો.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP