કમ્પ્યુટર (Computer)
માઉસનો ક્યા પ્રકારના ડિવાઈસમાં સમાવેશ થાય છે ?

પોઈન્ટિંગ
ગેટિંગ
સ્કેનિંગ
હિટિંગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP