ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
ગુજરાતમાં નીચેના પૈકી કયા સ્થળો, ઈકો-ટુરીઝમ માટે પ્રખ્યાત છે ?

પીરોટન ટાપુઓ
કેવાડી ફોરેસ્ટ સાઈટ
મહાલ
આપેલ બધા જ સ્થળો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
બ્લુ રિવોલ્યુશન (ભૂરીક્રાંતિ) કઇ બાબત સાથે સંકળાયેલા છે ?

તેલ ઉત્પાદન
દૂધ ઉત્પાદન
અનાજ ઉત્પાદન
મત્સ્ય ઉત્પાદન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP