બાયોલોજી (Biology)
કોષ્ઠાંત્રિઓમાં અલિંગી અને લિંગી સ્વરૂપ અનુક્રમે કયા છે ?

પુષ્પક, છત્રક
ડંખાગિંકા, સૂત્રાંગો
છત્રક, પુષ્પક
પ્લેનુલા, પેરેનકાયમ્યુલા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
સંગત જોડ શોધો:

બહુકોષકેન્દ્રકી – કોષકેન્દ્ર વિભાજન
પુનઃસ્થાપન - ભાજનોત્તરાવસ્થા
ભાજનતલ - અંત્યાવસ્થા
દ્વિધ્રુવીત્રાક - ભાજનાવસ્થા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
IABG નું પૂરું નામ શું છે ?

ઇન્ટરનેશનલ એગ્રીકલ્ચર ઑફ બોટનિકલ ગાર્ડન
ઇન્ડિયન એસોસિએશન ઓફ બોટાનિકલ ગાર્ડન
ઇન્ડિયન એગ્રીકલ્ચર ઑફ બોટાનિકલ ગાર્ડન
ઈન્ટરનેશનલ એસોસીએશન ઓફ બોટાનિકલ ગાર્ડન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કઈ વનસ્પતિ એકાંગી અને ત્રિઅંગી વચ્ચેનું સ્થાન ધરાવે છે ?

આવૃત બીજધારી
અનાવૃત બીજધારી
દ્વિઅંગી
લીલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
પોલિપેપ્ટાઈડ એટલે,

ઘણા એમિનોઍસિડની પેપ્ટાઈડ બંધ વડે જોડાતાં બનતી શૃંખલા,
ઘણા એમિનોઍસિડની એસ્ટર બંધ વડે જોડાતાં બનતી શૃંખલા.
ઘણા એમિનોએસિડની પોલિપેપ્ટાઈડ બંધ વડે જોડાતાં બનતી શૃંખલા.
ઘણા એમિનોઍસિડની ગ્લાયકોસડીક બંધ વડે જોડાતાં બનતી શૃંખલા.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP