બાયોલોજી (Biology)
નીચે આપેલ એ વનસ્પતિ ઉદ્યાનોનું એક મહત્ત્વનું કાર્ય છે :

તેઓ વન્યજીવોને કુદરતી વસવાટ પૂરો પડે છે.
તે એક સુંદર મનોરંજક વિસ્તાર પૂરો પાડે છે.
ત્યાં ઉષ્ણકટિબંધની વનસ્પતિઓ જોઈ શકાય છે.
તેમાં જર્મપ્લાઝમનું નવસ્થાન સંરક્ષણ કરવામાં આવે છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
સમાજનમાં ભાજનોત્તરાવસ્થા ભાજનાવસ્થાથી કઈ રીતે અલગ પડે છે ?

રંગસૂત્રોની સંખ્યા અડધી હોય અને રંગસૂત્રિકાની સંખ્યા સમાન હોય‌.
રંગસૂત્રોની સંખ્યા સમાન હોય અને રંગસૂત્રિકાની સંખ્યા અડધી હોય.
રંગસુત્રોની સંખ્યા સમાન હોય અને રંગસૂત્રિકાની સંખ્યા સમાન હોય.
રંગસૂત્રોની સંખ્યા અડધી હોય અને રંગસૂત્રિકાની સંખ્યા અડધી હોય.

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
સછિદ્રામાં ક્યાં પ્રાણીઓનો સમાવેશ થાય છે ?

સ્પોન્જીલા
હાયલોનેમા
આપેલ તમામ
લ્યુકોસોલેનીઆ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
રંગસૂત્રની સંખ્યા મૂળકોષ કરતા અડધી બનાવતો તબક્કો કયો ?

ભાજનોત્તરવસ્થા-I
ભાજનોત્તરવસ્થા-II
ભાજનવસ્થા-I
ભાજનવસ્થા-II

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
સામી મેરુદંડીઓમાં કેવા ડીંભ જોવા મળે છે ?

એમ્ફીબ્લાસ્ટુલા
ટોર્નેરિયા
પેરેનકાયમ્યુલા
પ્લેનુલા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP