બાયોલોજી (Biology)
નિર્મોચન દર્શાવતો પ્રાણી-સમુદાય કયો છે ?

મૃદુકાય
શૂળચર્મી
સંધિપાદ
નુપૂરક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ઉત્સેચક શું કરે છે ?

પ્રક્રિયાના સમયમાં વધારો.
પ્રક્રિયા ઊર્જામાં ઘટાડો કરે.
પ્રક્રિયાના સમયમાં ઘટાડો.
પ્રક્રિયા ઊર્જામાં વધારો.

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
નીચેનામાંથી અસંગત જોડ કઈ છે ?

હેલીએન્થસ એનસ - એસ્ટરેસી
ઝીઆમેઈઝ -ગ્લુમીફ્લોરી
ફેરીટિમા પોસ્થુમા - મેગાસ્કોલેસીડી
રાના ટાઈગ્રીના - રાનીડી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
વધતી જતી સમાનતાનો સાચો ક્રમ દર્શાવે છે.....

પ્રજાતિ-કુળ-ગોત્ર-વર્ગ
વર્ગ-ગોત્ર-કુળ-પ્રજાતિ
ગોત્ર-વર્ગ-કુળ-પ્રજાતી
કુળ-પ્રજાતિ-ગોત્ર-વર્ગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કોષમાં કોષરસમાં રહેલા કોષરસવિહીન વિસ્તારોને શું કહે છે ?

રિબોઝોમ્સ
ગોલ્ગીકાય
લાઈસોઝોમ
રસધાની

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
જનીનોની અદલાબદલીનું ચોક્કસ સ્થાન કયું ?

દ્વિધ્રુવીયત્રાક
ઝીપર
સ્વસ્તિક ચોકડી
વિષુવવૃત્તીયતલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP