બાયોલોજી (Biology)
રેત્રિકાનું કાર્ય શું છે ?

ઉત્સર્જન
ખોરાક અંત:ગ્રહણ
ખોરાકનું પાચન
ખોરાકને દળવા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
વનસ્પતિ ઉદ્યાનો માટે કઈ બાબત સુસંગત છે ?

આપેલ માંથી એક પણ નહીં
સાર્વજનિક વિહાર અને જાહેર બગીચા કરતા જુદા હોય છે.
વિશ્વના જુદા જુદા બાગોમાંથી લાવેલ વનસ્પતિઓ
આપેલ બંને

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
બોગનવેલનો સમાવેશ કયા ઉપવર્ગમાં થાય છે ?

એક પણ નહીં
મુક્તદલા
યુક્તદલા
અદલા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
એકસ્તરીય પટલ ધરાવતી અંગિકા કઈ છે ?

ગોલ્ગીકાય
હરિતકણ
લાઇસોઝોમ્સ
કણાભસૂત્ર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP