બાયોલોજી (Biology)
અંતઃકંકાલ અસ્થિનું બનેલું હોય તેવાં પ્રાણીઓ ક્યાં છે ?

લેબિયો - કટલા
શાર્ક - રે - ફિશ
લેબિયો - રે - ફિશ
શાર્ક - સમુદ્રઘોડો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કઈ વનસ્પતિ-જૂથમાં જન્યુજનક મુખ્ય અને બીજાણુજનક ગૌણ તેમજ એકબીજાને એકાંતરે છે ?

આવૃત બીજધારી
અનાવૃત બીજધારી
ત્રિઅંગી
દ્વિઅંગી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
માર્કેન્શિયા અને માર્સિલિયાનો સમાવેશ અનુક્રમે શેમાં થાય છે ?

ત્રિઅંગી, દ્વિઅંગી
દ્વિઅંગી, એકાંગી
એકદળી, દ્વિદળી
દ્વિઅંગી, ત્રિઅંગી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
એક કે વધુ કોષકેન્દ્ર ધરાવતાં પ્રાણીઓ ક્યાં છે ?

યુગ્લીના
આપેલ તમામ
ઓપેલીના
અમીબા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
બંધ પ્રકારનું પરિવહનતંત્ર ધરાવતા અપૃષ્ઠવંશી મેરુદંડી પ્રાણીઓ ક્યાં છે ?

સસ્તન
બાલાનોગ્લોસસ
સંધિપાદ
મૃદુકાય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ગોલ્ગીકાયમાં સિસ્ટર્ની કેટલો વ્યાસ ધરાવે છે ?

0.25 μ થી 0.50 μ
0.1 μ થી 1.0 μ
0.5 μ થી 1.0 μ
5.0 μ થી 1.0 μ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP