સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
રાષ્ટ્રીય માનવ અધિકાર આયોગ ___ છે.

વૈધાનિક સંસ્થા
એક પણ નહીં
બંધારણીય સંસ્થા
અર્ધન્યાયિક સંસ્થા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
નીચેનામાંથી કોણ અનુસૂચિત જનજાતિનું (જાતિનું) પ્રમાણપત્ર આપી શકે ?

તલાટી
ગ્રામ પંચાયત સભ્ય
મામલતદાર
સરપંચ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
અનુસૂચિત જાતિ અને જનજાતિના કાયદાની ન્યાયિક પ્રક્રિયા કલ અદાલતમાં ચાલે છે ?

ખાસ રચાયેલી અદાલત
સિવિલ કોર્ટ
હાઇકોર્ટ
જિલ્લા અદાલત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
જમીનમાંથી વધારાના પાણીને દૂર કરવાની ક્રિયા કયા નામે ઓળખાય છે ?

ડ્રેનેજ
રન ઑફ
વૉટર શેડ
વૉટર હાર્વેસ્ટિંગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP