સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
જૂના કારખાનાની કિંમત ₹ 12,00,000 હોય અને પડતરમાં માલસામાન મજૂરી અને અન્ય ખર્ચનું પ્રમાણ 3:2:1 ના પ્રમાણમાં હોય તો મજૂરીની રકમ કેટલી હશે ?

₹ 12,00,000
₹ 22,00,000
₹ 24,00,000
₹ 8,60,00,000

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
કંપની ઓડિટરનાં અહેવાલ ઓર્ડર CARO 2003 નીચે પૈકી કઈ કંપનીને લાગુ પડશે ?

ઉત્પાદક કંપનીઓ
બેન્કિંગ કંપનીઓ
વીમા કંપનીઓ
ગેરંટી કંપનીઓ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
ભાવિમૂલ્ય અને વર્તમાનમૂલ્યની નાણાકીય રકમ કોના ઉપર આધારિત છે ?

આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
આપેલ બંને
વ્યાજદર
સમયગાળો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
લિક્વિડેટરે આવક-જાવકનું છેવટનું પત્રક ક્યારે રજૂ કરવાનું હોય છે ?

દર બે વર્ષે
જ્યારે વિસર્જનનું કામ સંપૂર્ણ થાય ત્યારે
દર ત્રણ વર્ષે
દર વર્ષે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP