સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
પિરીયોડીક ટેબલ - ઘટક કોષ્ટકમાં છેલ્લે 118 નો અણુ-આંક ધરાવતા રસાયણ / ઘટકનું નામ શું છે ?

ઓગેનેસોન
મોસ્કોવિયમ
નિહોનિયમ
ટેનેસાઈન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
ઘન, પ્રવાહી અને વાયુ ઉપરાંત દ્રવ્યના અન્ય બે સ્વરૂપો ઓળખાવો.

પ્લાઝમા, બોઝ-આઈન્સ્ટાઈન
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
નેટીવ, એમોરફસ
સુપર ક્રિટિકલ, એમોરિક્સ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
નીચેના વિધાનો પૈકી સાચું/સાચા વિધાન/વિધાનો પસંદ કરો.

ભારતીય નૌસેનાએ INS વિક્રમાદિત્ય જહાજ રશિયા પાસેથી મેળવ્યું હતું.
આપેલ બંને
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
ભારતીય નૌસેનાએ INS વિક્રાંત (સેવામુક્ત) જહાજ ઈંગ્લેન્ડ પાસેથી મેળવ્યું હતું.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP