એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
આયોજકોએ ઘડેલી યોજનાના વાસ્તવિક અમલ માટે જે વહીવટી માળખું રચવામાં આવે છે તેને શું કહે છે ?

વ્યવસ્થા તંત્ર
કર્મચારી વ્યવસ્થા
સત્તા સોંપણી
આયોજન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
મૂલ્યવર્ધિત વેરો, મનોરંજન વેરો, વૈભવી વેરો, લોટરી-જુગાર અને સટ્ટા પરનો વેરો, ઓક્ટ્રોય સિવાયનો પ્રવેશ વેરો (Entry Tax) જેવા વેરાના વિકલ્પે ___ દાખલ કરવાની પ્રક્રિયા શરૂ થયેલ છે.

વેચાણ વેરો
આવક વેરો
માલ અને સેવા વેરો
મૂલ્યવર્ધિત વેરો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
કવિ 'ઉશનસ'નું મૂળ નામ જણાવો.

ચંદ્રપ્રકાશ નટવરલાલ દલાલ
નાનાલાલ પ્રાણલાલ દિવેટિયા
નટવરલાલ કુબેરભાઈ પંડ્યા
નર્મદાશંકર રેવાશંકર મહેતા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP