સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
વિદ્યુત-ઊર્જાનું યાંત્રિક-ઊર્જામાં રૂપાંતર કરવા માટે કયું સાધન વપરાય છે ?

સોલેનોઈડ
ઈલેક્ટ્રિક જનરેટર
ઈલેક્ટ્રિક ઈસ્ત્રી
ઈલેક્ટ્રિક મોટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP