સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
શબ્દોનાં માધ્યમથી સંદેશો મોકલવાનો રસ્તો ___ માહિતીસંચાર તરીકે ઓળખાય છે.

લેખિત
મૌખિક અને શાબ્દિક બંને
મૌખિક
શાબ્દિક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
ભાડા ખરીદ પધ્ધતિમાં કુલ વ્યાજ = ___

કરાર કિંમત - રોકડ કિંમત
રોકડ કિંમત
રોકડ કિંમત + કરાર કિંમત
રોકડ કિંમત - કરાર કિંમત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP