સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
___ માં હાથ પર રોકડ તેમજ મંગાવવામાં આવેલી થાપણોનો સમાવેશ થાય છે.

રોકડ સમકક્ષ
રોકડ પ્રવાહ
રોકડ
કામગીરી પ્રવૃતિઓ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
વિલીનીકરણ સ્વરૂપના સંયોજન મુજબ ફેરબદલી કરનારના કેટલા ટકા ઉપરાંતનાં ઈક્વિટી શેરની દાર્શનિક કિંમત મુજબના શેરહોલ્ડર્સ, સંયોજનને લીધે ફેરબદલી લેનારના શેરહોલ્ડર્સ બનવા જોઈએ.

71% ઉપરાંતના
આપેલ પૈકી એક પણ નહિ
51% ઉપરાંતના
90% ઉપરાંતના

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
નાદારની અરજી મંજૂર થયા બાદ નાદારીના હિસાબ તરીકે, નીચે પૈકી શું-શું તૈયાર કરવું પડે છે ?

માલમિલકત નિકાલ ખાતું અને મૂડી ખાતું
સ્થિતિદર્શક નિવેદન અને તૂટ ખાતું
છેવટનું આવક-જાવક પત્રક અને મૂડી ખાતું
છેવટનું વેપાર ન. નુ. ખાતું તથા પાકું સરવૈયું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP