સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
કોઈ ખાતાંના બધા જ વ્યવહાર ક્યાં લખાય છે ?

બે થી વધુ ખાતામાં
અનેક ખાતામાં
કોઈ પણ ખાતામાં
વિશેષ ખાતામાં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
રોકડની ટુકડે ટુકડે વહેંચણીમાં મૂડી વધારા પદ્ધતિ મુજબ વહેંચણી કરવામાં આવે છે તેમાં ___

જે ભાગીદારની મૂડી વધારે હોય તેને પ્રથમ આપવામાં આવે.
દરેક ભાગીદારને સરખા હિસ્સે રકમ વહેંચવી
નફાના પ્રમાણમાં જેની મૂડી વધુ હોય તેને પહેલાં મળે
દરેક ભાગીદારને નફા નુકસાનના પ્રમાણમાં આપવામાં આવે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
અનૌપચારિક માહિતીસંચાર ___ તરીકે પણ ઓળખાય છે.

આપેલ તમામ
દ્રાક્ષ-વેલો માહિતીસંચાર
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
અવૈધિક માહિતીસંચાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
ઓડિટ અહેવાલ અને ઓડિટ પ્રમાણપત્ર વચ્ચે કયો તફાવત સાચો નથી ?

ઓડિટ અહેવાલ નમૂનો કંપની ધારોમાં આપવામાં આવ્યો છે. જ્યારે ઓડિટ પ્રમાણપત્રનો કોઈ નમૂનો આપવામાં આવ્યો નથી.
ઓડિટ અહેવાલ અને ઓડિટ પ્રમાણપત્ર દર વર્ષે આપવામાં આવે છે.
ઓડિટ અહેવાલ શેર હોલ્ડરોને ઉદ્દેશીને અપાય છે જ્યારે ઓડિટ પ્રમાણપત્ર કોઈને ઉદ્દેશીને અપાતું નથી.
ઓડિટ અહેવાલ ખામીવાળો અથવા ખામી વગરનો હોઈ શકે,

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
ભારતીય હિસાબી ધોરણો (IndAs) કોર્પોરેટ બાબતોના મંત્રાલય દ્વારા ક્યારે સૂચિત કરવામાં આવ્યા.

માર્ચ, 2016
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
ફેબ્રુઆરી, 2015
એપ્રિલ, 2015

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
સંચાલકોનું મુખ્ય કામ ___ સમતુલા જાળવી રાખવાનું છે.

માલિકી અને દેવાંની
નફા અને જોખમ
માંગ પુરવઠાની
મિલકતો અને દેવાંની

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP