સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
ખાતાંવહી બનાવવાનો નીચેનામાંથી કયો હેતુ નથી ?

ધંધાના દેવાદારો અને લેણદારો જાણવા
સમાન પ્રકારના વ્યવહારોની અસર જાણવી
ધંધાના માલિકે ધંધામાં રોકાણ કરવા પોતાનું ઘર વેચ્યું.
ધંધાની નાણાંકીય પરિસ્થિતિ જાણવા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
પ્રોત્સાહક વેતન એ કર્મચારી દ્વારા કરવામાં આવેલી ___ કામગીરીને બિરદાવવા માટે આપવામાં આવતો ___ છે.

અસાધારણ, બિનનાણાકીય લાભ
સાધારણ, નાણાકીય લાભ
અસાધારણ, નાણાકીય લાભ
સાધારણ, બિનનાણાકીય લાભ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
શેર બાંયધરી કમિશનનું ખાતું બંધ કરીને તેની બાકી કયા ખાતે લઈ જવાશે ?

શેર ડિબેંચર ખાતે
નફા નુકસાન ખાતે
બાંયધરી દલાલો ખાતે
બેંક ખાતે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP