સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
નીચેનામાંથી કયું પરિબળ વાર્ષિક ઘસારાને અસર કરતું પરિબળ નથી.

મિલકતની પડતર
મિલકતનો વાર્ષિક મરામત ખર્ચ
મિલકતનું અંદાજી આયુષ્ય
મિલકતની ભંગાર કિંમત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
"ચકાસણી એટલે સત્યતાની ખાતરી અથવા મંજૂરી’ આ વ્યાખ્યા ___ ની છે.

જગદીશ પ્રકાશ
જે. આર. બાટલીબોય
બી.એન. ટંડન
સ્પાઈસર અને પેગ્લર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
કોર્પોરેટ ગવર્નન્સનું મોડેલ ક્યું છે ?

એંગલો-અમેરિકન અને ઇંડિયન
એંગલો-અમેરિકન
એંગલો-ઓસ્ટ્રેલિયન
ઇંડિયન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
લેણદારોને વેચાણ શેરો કરેલ લેણીહૂંડી નકારાય ત્યારે :

દેવીહુંડી ખાતામાં જ અસર થાય.
લેણીહૂંડી ખાતું ઉધાર થાય અને લેણદારોનું ખાતું જમા થાય
દેવાદારોનું ખાતું ઉધાર થાય અને લેણદારોનું ખાતું જમા થાય
લેણદારોનું ખાતું ઉધાર થાય અને દેવાદારોનું ખાતું જમા થાય.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
'સ્ત્રીધન' તરીકે નીચે પૈકી નાદારી અંગે કયો મુદ્દો સાચો છે.

પતિની બચત
નહિ ચૂકવવાનું દેવું
મિલકત
નાદારની પત્નીની લોન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
જો કોઈ હિસાબી નીતિઓ કે સિદ્ધાંતો કે નિયમોના વ્યવહારમાં ઉપયોગ શક્ય વ્યાજબી પ્રયત્નો કર્યા પછી પણ શક્ય ન બને તેને ___ કહે છે.

વિસરચૂક
અવ્યવહારુતા
ગેરરજૂઆત
અવિશ્વસનીયતા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP