સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
સ્વીકૃત નિયમો અનુસાર આગવિભાગ અને દરિયાઈ વિભાગના વીમાના ધંધામાં ભાવિ જોખમનું અનામત મળેલું પ્રીમિયમના અનુક્રમે ___ અને ___ રાખવામાં આવે છે.

100% અને 50%
100% અને 100%
50% અને 100%
50% અને 50%

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
નિયત સંબંધની શ્રેષ્ઠ અન્વાયોજન રેખા કઈ રીતથી મેળવાય છે ?

સહસબંધની રીત
મહત્તમ વર્ગોની રીત
કાર્લ પિયર્સનની રીત
ન્યુનત્તમ વર્ગોની રીત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
રોકડપ્રવાહ પત્રક કયા હિસાબી ધોરણ મુજબ તૈયાર કરવામાં આવે છે ?

હિસાબી ધોરણ - 8
હિસાબી ધોરણ - 1
હિસાબી ધોરણ - 14
હિસાબી ધોરણ -3 (નવું Ind As-7)

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
એક કંપનીનો સંચાલન ગુણોત્તર 80%, ચોખ્ખું વેચાણ ₹ 18,00,000 છે. સંચાલન ખર્ચા ₹ 1,00,000 છે. વેચાણ પડતરની કુલ રકમ શોધો.

₹ 14,40,000
₹ 13,40,000
એક પણ નહિ
₹ 4,40,000

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP