સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
___ એ ધંધાની રોકડ તથા નાણાંકીય પ્રવૃત્તિ નથી.

રોજબરોજની પ્રવૃત્તિ
કામગીરી પ્રવૃત્તિઓ
અન્ય પ્રવૃત્તિ
એક પણ નહિ.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
કયા લિવરેજની કક્ષા કાર્યકારી નફામાં થતા ફેરફાર સાથે શેરદીઠ કમાણીમાં થતા ફેરફારનું પ્રમાણ સૂચવે છે ?

નાણાકીય લિવરેજ
એક પણ નહીં
કાર્યકારી લિવરેજ
સંયુક્ત લિવરેજ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
ભારતીય હિસાબી ધોરણ નં. 2 મુજબ માલસ્ટોકનું મૂલ્યાંકન નીચે પૈકી કેવી રીતે કઈ પદ્ધતિએ કરવું જોઈએ.

પડતરની ફોર્મ્યુલા મુજબ
પડતર / મૂળ કિંમતે
બજાર / ઉપજ કિંમતે
પડતર કે ચોખ્ખું ઉપજ મૂલ્ય: બેમાંથી જે ઓછુ હોય તે કિંમતે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP