સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
એકમ દ્વારા નાણાંકીય પત્રકો તૈયાર કરવા માટે અમલી ચોક્કસ સિદ્ધાંતો, સુધારાઓ, પરંપરાઓ, નિયમો અને પ્રથાઓનો સમાવેશ ___ માં થાય છે.

હિસાબી અનુમાન
હિસાબી સિદ્ધાંતો
હિસાબી નીતિઓ
હિસાબી પત્રકો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
નીચેમાંથી કઈ ભૂલ કાચા સરવૈયા વડે જાણી શકાતી નથી ?

સંપૂર્ણ ભુલાઈ જવાની ભૂલ (વિસરચૂકની ભૂલ)
ખાતામાં બેવડી રકમથી ખતવણી
ખાતામાં ખોટી બાજુએ ખતવણીની ભૂલ
ખોટી રકમની ખતવણી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
સદ્વર વીમા કંપનીઓ બાકી જોખમના અનામત ઉપરાંત

વધારાનું પ્રીમિયમ વસૂલ કરે છે.
વધારાનું અનામત રાખે છે.
વધારાનો વીમો લઈ રાખે છે.
એક પણ નહિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
___ એ લોકોનાં હેતુઓ સાધવા કાર્ય કરવા માટે ઉત્તેજિત કરવા માટેની પ્રક્રિયા છે.

આપેલ બંને
પ્રોત્સાહન
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
સવલતો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP