સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
રોકડ વેચાણ / રોકડ ખરીદી / રોકડમાં લાવેલ વધારાની મૂડી શોધવા માટે :

લેણીહૂંડી ખાતું તૈયાર કરવામાં આવશે
સ્થિતિ દર્શક નિવેદન તૈયાર કરવામાં આવશે.
દેવાદારોનું ખાતું તૈયાર કરવામાં આવશે.
રોકડ ખાતું તૈયાર કરવામાં આવશે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
રામ, લક્ષ્મણ અને ભરત સરખા પ્રમાણમાં ન.નું. વહેંચતા ભાગીદારો છે. તેઓની મૂડી અનુક્રમે ₹ 60,000, ₹ 45,000 અને ₹ 30,000 છે. જો હપ્તો ₹ 45,000ની વહેચણી કરવાની હોય તો ___

રામને ₹ 30,000 અને લક્ષ્મણને ₹ 15,000 ચૂકવાશે.
ફક્ત રામને જ ₹ 45,000 ચુકવાશે.
પ્રથમ ભરતને ચૂકવી દેવાશે ત્યારબાદ ₹ 15,000 લક્ષ્મણને ચૂકવાશે.
ફક્ત લક્ષ્મણને જ ₹ 45,000 ચૂકવાશે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
નીચેનામાંથી કયો વ્યવહાર ધંધાકીય વ્યવહાર નથી ?

વેચાણ વેરાની ચુકવણી
માલનું વેચાણ
ધંધાર્થે ખરીદેલો માલ
ધંધાના માલિકના ઘરના વેરાની ચુકવણી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP