સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
જાંગડથી વેચેલા માલ અંગે વર્ષનાં અંતે ગ્રાહક તરફથી જો કોઈ નિર્ણય મળ્યો ન હોય તો તે સ્ટોક હિસાબોમાં ક્યાં દર્શાવવામાં આવે છે.

વેપાર ખાતે ઉધાર બાજુ
પાકા સરવૈયામાં મિલકત-લેણા બાજુ
પાકા સરવૈયામાં મૂડી-દેવાં બાજુ
નફા-નુકસાન ખાતે જમા બાજુ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
શેરના મૂલ્યાંકન સમયે કયા પ્રકારનાં રોકાણો ધ્યાનમાં લેવાશે ?

એક પણ નહીં
બિનધંધાકીય રોકાણો
ધંધાકીય રોકાણો
આપેલ બંને

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
અભિપ્રેરણ ___ માટે મહત્વનું છે.

સંકલન
કર્મચારીબળમાં સ્થિરતા
બદલાવ માટે ન્યૂનતમ પ્રતિકાર
આપેલ તમામ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP