સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
નો કલેઈમ બોનસ (પ્રિમિયમમાં ઘટાડા રૂપે બોનસ) કાચા સરવૈયાની બાકી તરીકે આપેલું હોય તો તેની અસર ___

પ્રીમિયમમાં ઉમેરાશે
દાવાની રકમમાં ઉમેરાશે
મહેસુલી ખાતામાં ખર્ચ તરીકે દર્શાવાશે
એક પણ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
જ્યારે ખરીદનાર વિસર્જન ખર્ચ ભોગવે ત્યારે ખરીદનાર કંપની વિસર્જન ખર્ચ ___ ખાતે ઉધારશે.

પાઘડી
વેચનાર
વિસર્જન ખર્ચ
શેરમૂડી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
___ નો પ્રોત્સાહનનાં લક્ષણોમાં સમાવેશ થાય છે.

હકારાત્મક કે નકારાત્મક પ્રોત્સાહન
મર્યાદિત સત્તા
સંચાલકોની જવાબદારી
આપેલ તમામ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP