સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
નીચેના પૈકી કઈ આવક લિક્વિડેટરના આવક-જાવકના પત્રકમાં દર્શાવાશે નહિ ?

મિલકત વેચાણ
અંશતઃ ભરાયેલા શેરના મંગાવેલા હપ્તા
શેર પ્રીમિયમ
સલામત લેણદારોનો વધારો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
કોર્પોરેટ ગવર્નન્સ એ –

આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
સક્રિય પ્રક્રિયા છે
આપેલ બંને
પ્રતિક્રિયાત્મક ખ્યાલ છે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
નીચેનામાંથી કઈ ભૂલો કાચા સરવૈયા વડે જાણી શકાય ?

સંપૂર્ણપણે ભુલાઈ જાય (વિસરચૂકની ભૂલ)
ખોટો સરવાળો
સિદ્ધાંતની ભૂલ
ભરપાઈ ચૂક ભૂલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
એક વસ્તુનું વર્ષ, 2014માં 700 એકમોનું વેચાણ કરવામાં આવ્યું, વર્ષને અંતે 175 એકમોનો સ્ટોક હતો ત્યારે વર્ષ, 2015માં 925 એકમોનું વેચાણ કરવામાં આવ્યું અને વર્ષને અંતે સ્ટોક 150 એકમોનો હતો. તો વર્ષ 2016માં ઉત્પાદિત થયેલા એકમોની સંખ્યા કેટલી ?

950
925
900
775

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
નીચેના પૈકી કોઈ વિગત નાણાંકીય હિસાબમાં નોંધવામાં આવતી નથી ?

દાન
રોકાણ વેચાણનો નફો
કારખાનાનું ધારી લીધેલું ભાડું
મૂડી પર વ્યાજ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP