સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
ધંધો ખરીદનાર કંપની તરફથી જે શેર મળે તે શેરની ખરીદકિંમતની ગણતરી વખતે ___ કિંમત ધ્યાનમાં લેવાય.

સરેરાશ
દાર્શનિક
બજાર કિંમત
પડતર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
___ એ સંચાલકીય હિસાબી પદ્ધતિનું સાધન નથી.

સમાન માપનાં પત્રકો
કાચું સરવૈયું
ગુણોત્તર વિશ્લેષણ
સીમાંત પડતર પદ્ધતિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
ભારતે કયા એક્ટના ફેરફારોને સ્વીકાર કરવામાં વિકસિત દેશોની સરખામણીએ ઉતાવળ કરી છે ?

ડંકેલ ફાયનલ એકટ
MRPP એક્ટ
ભારતીય પેટન્ટ એક્ટ
FERA એક્ટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
નીચેનામાંથી કયા ઇક્વિટી પર વેપારનાં ફાયદા છે ?

ઊંચું ડિવિડન્ડ
આપેલ તમામ
મૂડી પડતર ઘટાડો
સંચાલન અંકુશ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
જો રોકડમેળ મુજબની બાકી રૂ. 8000 છે. રૂ.5000 અને રૂ.18000 ના ચેક લખેલ પરંતુ બેંકમાં રજૂ થયા નથી તો સિલકમેળ પછી પાસબુકની સિલક કેટલી થશે ?

₹ 8000
₹ 13000
₹ 31000
₹ 23000

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP