સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
નીચેમાંથી કયું અનામત નફા-નુકસાન ફાળવણી ખાતેથી ઉભું કરાય છે ?

વટાવ અનામત ભંડોળ
કરવેરા અનામત
સામાન્ય અનામત
ઘાલખાધ અનામત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
ભાડે ખરીદ પદ્ધતિમાં નીચેનામાંથી કઈ રકમમાં વ્યાજનો સમાવેશ થાય છે.

રોકડ કિંમતમાં
ભાડે ખરીદ કિંમતમાં
એક પણ નહી‌.
ખરીદી વખતે ચૂકવેલી રકમમાં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
કાર્યશીલ મૂડી = ___

કુલ દેવાં
કુલ મિલક્ત – કુલ દેવાં
ચાલુ મિલક્ત - ચાલુ દેવાં
એક પણ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP