સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
જો રોયલ્ટી લઘુત્તમ ભાડા કરતાં ઓછી હોય ત્યારે નીચેનામાંથી કઈ નોંધ થશે ?

ઓછા કામના નુકસાન ખાતે ઉ... તે ખાણ માલિક ખાતે
રોયલ્ટી ખાતે ઉ... તે ઓ.કા. નુકસાન ખાતે... તે ખાણ માલિક ખાતે
રોયલ્ટી ખાતે ઉ... ઓ.કા.ના નુકસાન ખાતે ઉ... તે ખાણ માલિક ખાતે
રોયલ્ટી ખાતે ઉ... તે ખાણ માલિક ખાતે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
હિસાબી ચોપડા લખવાની (લેખિત નોંધના) સંદર્ભમાં નીચેનામાંથી કયું વિધાન સાચું છે ?

હિસાબી ચોપડા (લેખિત નોંધ) એ આર્થિક વ્યવહારનું તારણ અને ધંધાકીય વ્યવહારોનું વિશ્લેષણ છે
હિસાબી ચોપડા એ ખાતાંવહીમાં લખવાના વ્યવહારો છે
હિસાબી ચોપડા એ ધંધાના વ્યવહારોની ક્રમાનુસાર કરેલી નોંધ છે
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
નીચેનામાંથી કયા લેણદારો 'બિનસલામત' ગણાય છે ?

સ્થાનિક સરકારના બાકી કરવેરા
ચૂકવવાના બાકી ખર્ચા
કર્મચારીઓનું પ્રોવિડન્ટ ફંડ
કર્મચારીઓની ગ્રેજ્યુઈટી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
સરકારી કંપનીમાં પ્રથમ ઓડિટરની નિમણૂક કોણ કરે છે?

મધ્યસ્થ સરકાર
નાણા મંત્રી
કંપનીના શૅર હોલ્ડરો
કૉમ્ટોલર એન્ડ ઓડિટર જનરલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
વેપારી વટાવ, રિબેટ વગેરે ખરીદીની પડતર ગણતી વખતે

ધ્યાનમાં લેવાય છે
બાદ થાય છે
મહત્વની પડતર છે
ઉમેરાય છે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP