સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
ઊપજથી પરિપક્વતાના એ બૉન્ડનો ___ છે.

આંતરિક વળતરનો દર
કૂપન દર
જરૂરી વળતરનો દર
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
ખરીદ નોંધની કુલ રકમની ખતવણી જે ખાતાંની ઉધાર બાજુ કરવામાં આવે છે તે છે :

ખરીદ પરત ખાતું
માલ ખાતું
વેચાણ ખાતું
ખરીદ ખાતું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
___ પદ્ધતિમાં વસ્તુની માલિકી ખરીદનારને છેલ્લા હપ્તાની ચુકવણી બાદ મળે છે.

હપ્તા પદ્ધતિ
ઉધાર ખરીદી
રોકડેથી ખરીદી
ભાડા ખરીદ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP