સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
અપૂર્ણ ભરપાઈ શેરને પૂરા ભરપાઈ કરવા માટે બોનસની વ્યવસ્થા કયા ખાતામાંથી થઈ શકે નહી.

જામીનગીરી પ્રીમિયમમાંથી થઈ શકે નહીં
નફા નુકસાન ખાતાની જમા બાકીમાંથી થઈ શકે નહીં
ડિવિડન્ડ સમતુલાકરણ ભંડોળમાંથી થઈ શકે નહીં.
સામાન્ય અનામતમાંથી થઈ શકે નહીં.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
હવાલાની અસર દર્શાવાય છે.

વેપાર ખાતામાં/નફા નુકસાન ખાતાંમાં અને પાકા સરવૈયામાં
ફક્ત પાકા સરવૈયામાં
ફક્ત નફા નુકસાન ખાતાંમાં
ફક્ત વેપાર ખાતાંમાં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
મુખ્ય ઓફિસના ચોપડે શાખાની મિલકતનું ખાતું રાખવામાં આવે ત્યારે મિલકતનો ઘસારો મુખ્ય ઓફીસના ખર્ચે ___ ખાતે ઉધારાય છે.

શાખા ખાતું
ઘસારા ખાતું
શાખા નફા નુકસાન ખાતું
એક પણ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
ક્લમ 49 પ્રમાણેની ફરજિયાત જોગવાઈ કઈ છે ?

બોર્ડના સભ્યોની તાલીમ
બોર્ડ સભ્યોનું સાથીદારો દ્વારા મૂલ્યાંકન
વ્હિસલ બ્લોવર નીતિ
ઓડિટ સમિતિની સ્થાપના બોર્ડના સભ્યોની તાલીમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP