સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
અંશતઃ ભરપાઈ શેરને પુરા ભરપાઈ કરવા માટે નીચેના અનામત પૈકી કોના માંથી બોનસ આપી શકાય નહીં.

સામાન્ય અનામતમાંથી
ડિવિડન્ડ સમતુલાકરણ ભંડોળમાંથી
નફા નુકસાન ખાતાની જમા બાકીમાંથી
મૂડી પરત અનામતમાંથી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
નીચેનામાંથી કયો લિવરેજ નાણાકીય ખર્ચને ધ્યાનમાં લે છે ?

એક પણ નહીં
કામગીરી લિવરેજ
નાણાકીય લિવરેજ
સંયુક્ત લિવરેજ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
સ્ટોક ગુણોત્તર, દેવાદાર ગુણોત્તર, લેણદાર ગુણોત્તર, મિલકતોનો ચલનદર વગેરેના ગુણોત્તરો ગણાય.

મૂડીમાળખા
વેચાણ
પ્રવૃત્તિ
પ્રવાહિતા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP