સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
નિયંત્રણ ગુમાવવાના રોકડ પ્રવાહની અસરોને નિયંત્રણ મેળવવા નીકાળવામાં ___

એક પણ નહીં.
આવે છે.
આવતા નથી.
આવે પણ ખરીને ન પણ આવે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
નાણાંકીય પત્રકોના ઉપયોગકર્તા દ્વારા તેના નિર્ણયમાં નોંધપાત્ર રીતે અસર કરે તેવી બાબત નાણાંકીય પત્રકમાં પ્રગટ કરવામાં આવેલી ન હોય કે કોઈ બાબત અંગે ગેરરજૂઆત થયેલી હોય તો તેને ___ કહે છે.

નોંધપાત્ર ભૂલ
આપેલ તમામ
હિસાબી ભૂલ
નોંધપાત્ર વિસર ચૂક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP