સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
નીચેનામાંથી કયો વ્યવહાર કામગીરીની પ્રવૃત્તિનો છે ?

સ્ટોકમાં ઘટાડો
કરવેરાની જોગવાઈ
આપેલ તમામ
માંડી વાળેલ પાઘડી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
સ્ટોકનું પડતર કે કુલ કિંમતમાંથી જે ઓછું હોય તેના આધારે મૂલ્ય આંકવું એ ___ નું ઉદાહરણ છે.

રૂઢિચુસ્તતા કે દૂરદર્શિતાનો સિદ્ધાંત
અર્થપૂર્ણતાનો સિદ્ધાંત
એકસૂત્રતાનો સિદ્ધાંત
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
'નો ક્લેઈમ બોનસ' કઈ રીતે આપવામાં આવે છે ?

બીજા વર્ષે પ્રિમિયમમાં ઘટાડા રૂપે
બીજા વર્ષે રોકડમાં
બીજા વર્ષે દાવામાં ઉમેરીને
એક પણ નહિ.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP