સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
નીચેની માહિતી પરથી વરદી સપાટી શોધો.
માલ મેળવતાં લાગતો વધુમાં વધુ સમય55 દિવસ
માલ મેળવતાં લાગતો સરેરાશ સમય45 દિવસ
દૈનિક મહત્તમ વપરાશ140 એકમો
દૈનિક લઘુત્તમ વપરાશ110 એકમો
આર્થિક વરદી જથ્થો500 એકમો

5400 એકમો
7700 એકમો
2075 એકમો
4350 એકમો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
___ માં બે કે તેથી વધુ કંપનીઓમાંથી કોઈ એક કંપની ચાલુ રાખવામાં આવે અને બાકીની કંપનીઓનું વિસર્જન કરી જોડાણનો માર્ગ અપનાવવામાં આવે છે ?

સમાવેશ
આંતરિક પુનઃરચના
સંયોજન
બાહ્ય પુનઃરચના

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
જો કોઈપણ ખર્ચ એક્મદીઠ સમાન કે સરખું હોય તો તે ___ ખર્ચ ગણાય.

ચલિત ખર્ચ
સ્થિર ખર્ચ
નિયમિત ખર્ચ
અર્ધ-ચલિતખર્ચ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
સરકારી કંપનીમાં પ્રથમ ઓડિટરની નિમણૂક કોણ કરે છે?

મધ્યસ્થ સરકાર
નાણા મંત્રી
કંપનીના શૅર હોલ્ડરો
કૉમ્ટોલર એન્ડ ઓડિટર જનરલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP