સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
કોઈ ખાતાંના બધા જ વ્યવહાર ક્યાં લખાય છે ?

કોઈ પણ ખાતામાં
બે થી વધુ ખાતામાં
વિશેષ ખાતામાં
અનેક ખાતામાં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
પુરોહિત કંપની લિ. ₹ 50,000 ની કિંમતના રીડિમેબલ પ્રેફરન્સ શેર પરત કરવા માટે ₹ 10નો એક એવા 1,500 શેર 10% પ્રીમિયમ બહાર પાડ્યા. મૂડી પરત અનામત ખાતે લઈ જવાની રકમ થશે.

₹ 60,000
₹ 33,000
₹ 35,000
₹ 50,000

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
ભારતીય હિસાબી ધોરણો (IndAs) કોર્પોરેટ બાબતોના મંત્રાલય દ્વારા ક્યારે સૂચિત કરવામાં આવ્યા.

માર્ચ, 2016
એપ્રિલ, 2015
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
ફેબ્રુઆરી, 2015

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
ઓછા કામનું નુકસાન શેમાંથી મજરે મળી શકે ?

લઘુત્તમ ભાડાનો વધારો
રોયલ્ટીનો વધારો
ઓછાં કામ
ઓછા કામનો વધારો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
એકમ દ્વારા નાણાંકીય પત્રકો તૈયાર કરવા માટે અમલી ચોક્કસ સિદ્ધાંતો, સુધારાઓ, પરંપરાઓ, નિયમો અને પ્રથાઓનો સમાવેશ ___ માં થાય છે.

હિસાબી સિદ્ધાંતો
હિસાબી નીતિઓ
હિસાબી પત્રકો
હિસાબી અનુમાન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP