સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
ભારતે કયા એક્ટના ફેરફારોને સ્વીકાર કરવામાં વિકસિત દેશોની સરખામણીએ ઉતાવળ કરી છે ?

MRPP એક્ટ
FERA એક્ટ
ભારતીય પેટન્ટ એક્ટ
ડંકેલ ફાયનલ એકટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
નીચેનામાંથી કયું ઘસારાનું કારણ નથી.

સામાન્ય વપરાશ
બજાર કિંમતમાં ઘટાડો કે વધારો
મિલકતની પડતર
બિનઉપયોગી થવું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
___ હિસાબી પદ્ધતિ ધંધાના આર્થિક પરિણામનું અને ધંધાની આર્થિક સ્થિતિનું વિશ્લેષણ કરવામાં મદદરૂપ થાય છે.

પડતર
નાણાંકીય
સંચાલકીય
એકનોંધી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
સ્ટોકનું પડતર કે કુલ કિંમતમાંથી જે ઓછું હોય તેના આધારે મૂલ્ય આંકવું એ ___ નું ઉદાહરણ છે.

આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
રૂઢિચુસ્તતા કે દૂરદર્શિતાનો સિદ્ધાંત
અર્થપૂર્ણતાનો સિદ્ધાંત
એકસૂત્રતાનો સિદ્ધાંત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
નીચેના પૈકી કયું કમિશન વીમા કંપની માટે આવક છે ?

એક પણ નહિ.
સ્વીકારેલા પુનઃ વીમા કમિશન
સીધા ધંધા પરનું કમિશન
આપેલું પુનઃ વીમા કમિશન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP