સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
નીચેનામાંથી કઈ ગૌણ માહિતી નથી ?

ટપાલ દ્વારા તપાસથી મળતી માહિતી
ખાનગી સંસ્થાનાં પ્રકાશનો દ્વારા મળતી માહિતી
બિન પ્રચલિત ઉદ્ગમસ્થાનો દ્વારા મળતી માહિતી
સમાચારપત્રો દ્વારા મળતી માહિતી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
___ એ કંપનીધારો, 2013 મુજબ તૈયાર કરવા જરૂરી

ભંડોળપ્રવાહ પત્રક
ગુણોત્તર વિશ્લેષણનું પત્રક
નાણાંકીય પત્રકો
સમાન માપનાં પત્રકો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
___ ઓડિટર માટે ફરજિયાત ન હોવા છતાં હિતાવહ ગણાય.

આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
અણધારી તપાસ
નિત્ય તપાસ
ઓડિટ પ્રક્રિયા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP