સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
એકમ દ્વારા નાણાંકીય પત્રકો તૈયાર કરવા માટે અમલી ચોક્કસ સિદ્ધાંતો, સુધારાઓ, પરંપરાઓ, નિયમો અને પ્રથાઓનો સમાવેશ ___ માં થાય છે.

હિસાબી નીતિઓ
હિસાબી અનુમાન
હિસાબી સિદ્ધાંતો
હિસાબી પત્રકો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
___ માં હાથ પર રોકડ તેમજ મંગાવવામાં આવેલી થાપણોનો સમાવેશ થાય છે.

કામગીરી પ્રવૃતિઓ
રોકડ
રોકડ સમકક્ષ
રોકડ પ્રવાહ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
વેપારી વટાવ, રિબેટ વગેરે ખરીદીની પડતર ગણતી વખતે

બાદ થાય છે
ઉમેરાય છે
ધ્યાનમાં લેવાય છે
મહત્વની પડતર છે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP