સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
ભાડુ અને વેરા માટે ફાળવણીનો આધાર:

સરખા પ્રમાણમાં
પરોક્ષ મજૂરી
રોકાયેલી જગ્યા
યંત્રની કિંમત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
ઊંચું નાણાકીય લિવરેજ એટલે શું ?

નાણાંકીય ખર્ચનું વધુ પ્રમાણ
નાણાકીય ખર્ચનું ઓછું પ્રમાણ
સ્થિર ખર્ચનું ઓછું પ્રમાણ
સ્થિર ખર્ચનું વધુ પ્રમાણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP