સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
હર્ઝબર્ગનો અભિગમ ___ પર આધારિત છે.

આરોગ્યરક્ષણ પરિબળો
પ્રોત્સાહક પરિબળો
આપેલ બંને
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
લેણદારોને વેચાણ શેરો કરેલ લેણીહૂંડી નકારાય ત્યારે :

દેવીહુંડી ખાતામાં જ અસર થાય.
દેવાદારોનું ખાતું ઉધાર થાય અને લેણદારોનું ખાતું જમા થાય
લેણીહૂંડી ખાતું ઉધાર થાય અને લેણદારોનું ખાતું જમા થાય
લેણદારોનું ખાતું ઉધાર થાય અને દેવાદારોનું ખાતું જમા થાય.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
ક્લમ 49 પ્રમાણેની ફરજિયાત જોગવાઈ કઈ છે ?

વ્હિસલ બ્લોવર નીતિ
બોર્ડ સભ્યોનું સાથીદારો દ્વારા મૂલ્યાંકન
બોર્ડના સભ્યોની તાલીમ
ઓડિટ સમિતિની સ્થાપના બોર્ડના સભ્યોની તાલીમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
નીચેનામાંથી કઈ ગૌણ માહિતી નથી ?

સમાચારપત્રો દ્વારા મળતી માહિતી
બિન પ્રચલિત ઉદ્ગમસ્થાનો દ્વારા મળતી માહિતી
ટપાલ દ્વારા તપાસથી મળતી માહિતી
ખાનગી સંસ્થાનાં પ્રકાશનો દ્વારા મળતી માહિતી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP