સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
અધિક નફો = ___

અપેક્ષિત નફો - સરેરાશ નફો
સરેરાશ નફો - અપેક્ષિત નફો
અપેક્ષિત નફો + સરેરાશ નફો
સરેરાશ નફો + અપેક્ષિત નફો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
મૂડી અનામતની રકમ કયા સૂત્રથી શોધી શકાય ?

ચોખ્ખી મિલકતો - ધંધાની ખરીદકિંમત
કુલ મિલકતો - ધંધાની ખરીદકિંમત
કુલ મિલકતો - કુલ દેવાં
ધંધાની ખરીદકિંમત - ચોખ્ખી મિલકતો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
હિસાબમાં કોઈપણ વ્યવહાર સંપૂર્ણ કે અંશતઃ લખવાનો જ રહી જાય તેવી ભૂલને ___ કહેવામાં આવે છે.

વિસર ચૂક
ભરપાઈ ભૂલ
સૈદ્ધાંતિક ભૂલ
કારકૂની ભૂલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP