સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
હિસાબમાં કોઈપણ વ્યવહાર સંપૂર્ણ કે અંશતઃ લખવાનો જ રહી જાય તેવી ભૂલને ___ કહેવામાં આવે છે.

કારકૂની ભૂલ
ભરપાઈ ભૂલ
સૈદ્ધાંતિક ભૂલ
વિસર ચૂક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
ક્લમ 49 પ્રમાણેની ફરજિયાત જોગવાઈ કઈ છે ?

ઓડિટ સમિતિની સ્થાપના બોર્ડના સભ્યોની તાલીમ
બોર્ડ સભ્યોનું સાથીદારો દ્વારા મૂલ્યાંકન
વ્હિસલ બ્લોવર નીતિ
બોર્ડના સભ્યોની તાલીમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
નીચેનામાંથી કયા ઇક્વિટી પર વેપારનાં જોખમો છે ?

રહસ્ય જાળવણી
આપેલ તમામ
અનિશ્ચિત આવક
કંપની ધારાનાં નિયંત્રણો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
રોવેન યોજના મુજબ, બોનસની ટકાવારી ___ નાં પ્રમાણ મુજબ નક્કી કરવામાં આવે છે.

ખરેખર સમય – પ્રમાણિત સમય
બચાવેલા સમય - પ્રમાણિત સમય
ખરેખર સમય - બચાવેલા સમય
પ્રમાણિત સમય - બચાવેલા સમય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
રોકડની ટુકડે-ટુકડે વહેચણીમાં મૂડી વધારાની પદ્ધતિએ છેલ્લે દરેક ભાગીદારની મૂડીતૂટ કયા પ્રમાણમાં વહેંચાય છે ?

ત્રણેય માંથી એક પણ નહિ
મૂડીના પ્રમાણમાં
સરખા હિસ્સે
નફા નુકસાન પ્રમાણમાં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP