સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
જર્મન મોડેલ પ્રમાણે બોર્ડની સ્થાપના કરવામાં આવે છે. તે બોર્ડ ક્યાં છે ?

સત્તાધારક બોર્ડ
શેરહોલ્ડર બોર્ડ
ડિરેક્ટર બોર્ડ
મેનેજમેંટ બોર્ડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
જ્યારે ચૂકવવાની બાકી મજૂરીના હવાલાની અસર ન આપવામાં આવે તો ચોખ્ખો નફો

કોઈ અસર થશે નહિ
વાસ્તવિક કરતાં વધુ
વાસ્તવિક જેટલો જ
વાસ્તવિક કરતાં ઓછો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP