સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
નીચેના પૈકી કયું વાઉચર રોકડ આવક અંગેનું વાઉચર નથી.

લેણદારો સાથેનો પત્રવ્યવહાર
વેચાણ ભરતિયું
દેવાદારો સાથેનો પત્રવ્યવહાર
ઈશ્યુ કરેલી રસીદ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
___ લક્ષણ ધરાવતા ઉદ્યોગોમાં પ્રોત્સાહક યોજનાઓનું ક્ષેત્ર સામાન્ય રીતે અસ્થાને છે.

આપેલ તમામ
કામગીરી કે પ્રદર્શન માપનમાં મુશ્કેલી
જોખમકારક કાર્ય
ગુણવત્તા નિયંત્રણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
ધંધા કે વ્યવસાયના શીર્ષક હેઠળ આવકની હિસાબી નોંધ રાખવા માટે એસેસીએ નીચે જણાવેલી પદ્ધતિઓ પૈકી કઈ પદ્ધતિનો અમલ કરવાનો હોય છે ?

મિશ્ર પદ્ધતિ
વેપારી હિસાબી પદ્ધતિ અથવા રોકડ પદ્ધતિ
ફક્ત વેપારી હિસાબી પદ્ધતિ
ફક્ત રોકડ પદ્ધતિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
બાંયધરી કમિશનની રકમ અંગે નીચેનામાંથી કઈ નોંધ થશે ?

બેંક ખાતે ઉ, તે બાંયધરી દલાલો ખાતે
બાંયધરી કમિશન ખાતે ઉ, તે બાંયધરી દલાલો ખાતે
બાંયધરી દલાલો ખાતે ઉ, તે બાંયધરી કમિશન ખાતે
બાંયધરી કમિશન ખાતે ઉ, તે બેંક ખાતે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
કંપની પોતાના જૂના શેરહોલ્ડરે ધારણ કરેલા શેર ખરીદવાનો પ્રથમ અધિકાર આપે છે, આ શેર એટલે ___

ઈક્વિટી શેર
પ્રેફરન્સ શેર
બોનસ શેર
હક્કના શેર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP