સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
શાખાને 1-7-2018 ના રોજ 2,00,000નું ફર્નિચર મોકલવામાં આવ્યું. ઘસારાનો દર 15% છે તો સીધી લીટીની પદ્ધતિએ 31-3-2019 ના રોજ ઘસારાની રકમ કેટલી થાય.

એક પણ નહિ
22,500
30,000
15,000

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
નીચેનામાંથી કઈ ભૂલો કાચા સરવૈયા વડે જાણી શકાય ?

ખોટો સરવાળો
સિદ્ધાંતની ભૂલ
ભરપાઈ ચૂક ભૂલ
સંપૂર્ણપણે ભુલાઈ જાય (વિસરચૂકની ભૂલ)

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
ઓછા કામનું નુકસાન શેમાંથી મજરે મળી શકે ?

લઘુત્તમ ભાડાનો વધારો
રોયલ્ટીનો વધારો
ઓછા કામનો વધારો
ઓછાં કામ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP