સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
કોર્પોરેટ ક્ષેત્રનું સૌથી જૂનું કૌભાંડ કયું હતું ?

1844, સી સાઉથ બબલ
1720, સાઉથ સી બબલ
1844, સાઉથ સી બબલ
1770, સી સાઉથ બબલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
એક પુસ્તકના વર્ષ, 2012માં વેચાણનો હક એક પ્રકાશનને વેચવામાં આવ્યા. વર્ષ દરમિયાન 500 એકમો છાપવામાં આવ્યા અને વર્ષની અંતે 150 પુસ્તકો સ્ટોકમાં હતાં. વર્ષ, 2013માં 600 પુસ્તકો છાપવામાં આવ્યાં અને 100 એકમો સ્ટોકમાં હોય તો વર્ષ, 2013માં વેચાયેલા પુસ્તકોની સંખ્યા કેટલી ?

650
550
450
600

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
સ્ટોક તથા દેવાદાર પદ્ધતિમાં, શાખા ખાતું એ ___ પ્રકારનું ખાતું છે.

એક પણ નહીં
માલમિલકત ખાતું
ઉપજ ખર્ચ
વ્યક્તિ ખાતું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP