કમ્પ્યુટર (Computer)
CAM નું પૂરુંનામ જણાવો ?

કોમ્પ્યુટર એડેડ મશીન
કોમ્પ્યુટર એડેડ માસ્ક
કોમ્પ્યુટર એડેડ મિશન
કોમ્પ્યુટર એડેડ મોડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કોમ્પ્યુટરમાં કામ કરતી વખતે નીચેનામાંથી સમાનાર્થી શબ્દોનું લિસ્ટ કોણ પૂરું પાડે છે ?

ફાઇલ્ડ
સ્પેલિંગ એન્ડ ગ્રામર
રિપ્લેસ
થીસોરસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કંટ્રોલ પેનલ માં કયો ઓપ્શન હોતો નથી ?

ડેટ એન્ડ ટાઈમ
રીનેમ ઓપ્શન
પાવર ઓપ્શન
ઈન્ટરનેટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP